อบรมความปลอดภัย มีเป้าหมายอย่างไร และมีหลักสูตรใดบ้าง

อบรม ความ ปลอดภัย

กฎหมายได้กำหนดเรื่องการอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ เป็นการอบรมให้ลูกค้าทุกคนที่เข้าทำงานใหม่ด้วยระยะเวลา 6 ชั่วโมง กฎหมายไม่ได้มีการระบุชื่อหลักสูตร แต่ได้กำหนดไว้ว่ากรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หากลูกจ้างขาดความรู้ความเข้าใจอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยให้กับลูกค้าก่อนเริ่มงาน

เป้าหมายของการอบรมความปลอดภัย

เพื่อสอนให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้องและสอนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ฝึกให้พนักงานเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้ว รู้จักหลีกเลี่ยง ไม่ประมาท รู้ว่าตนเองควรหรือไม่ควรทำอะไร มีความคิด ความอ่าน สามารถสำนึกในการระมัดระวังภัย หรือไม่กระทำการใดๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

อย่างที่บอกว่าหลักสูตรที่ใช้อบรมความปลอดภัย กฎหมายไม่ได้กำหนดหลักสูตรที่แน่ชัด แต่หลักสูตรต้องเป็นมาตรฐานสากล หัวข้อในการอบรมหลักๆ ควรมีดังต่อไปนี้

1.แนะนำเกี่ยวกับการทำงานและความปลอดภัยในการทำงาน

2.สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายในการทำงานประกอบไปด้วย

 • แสงสว่าง
 • สภาพแผนผังโรงงานที่เหมาะสม
 • เสียงและอันตรายที่เกิดจากเสียง
 • อุณหภูมิความเย็นและความร้อน
 • อากาศและการระบายอากาศที่เหมาะสม

3.การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • การแต่งกายหรือแต่งชุดทำงานที่ปลอดภัย
 • การเตรียมร่างกายที่ถูกต้อง เช่น ทรงผม การสวมสร้อย เล็บมือ ฯลฯ

4.การป้องกันอันตรายเฉพาะด้าน หรืออันตรายจากสภาพต่างๆ

 • อันตรายจากไฟฟ้า
 • อันตรายจากสารเคมี
 • อันตรายจากงานเชื่อม
 • อันตรายจากเชื้อเพลิงและวัสดุระเบิด
 • อันตรายจากภาชนะที่มีความดันสูง

5.การป้องกันและการดับเพลิง

 • ประเภทของเชื้อเพลิงและเพลิงไหม้
 • ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้
 • การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
 • วิธีหนีอันตรายจากเพลิงไหม้
 • ชนิดของสารดับเพลิง

6.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 • ในกรณีมีบาดแผล
 • สลบ หรือหมดสติ
 • กรดและด่าง ถูกผิวหนัง
 • ไฟลวก
 • กระดูกหัก

ทั้งหมดนี้คือหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น ให้กับพนักงานที่เริ่มงานใหม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการอบรมความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้นในการทำงานเพราะอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ

ปัจจุบันมีสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่รับจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และหลายๆ สถาบันก็ได้หันมาอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ หรืออบรมผ่านโปรแกรม แอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน