อบรม จป เทคนิค หลักสูตรไหน ถ้ากิจการไม่มี จป เทคนิค ผิดกฎหมายหรือไม่

อบรม จป เทคนิค

หนึ่งในบุคลากรที่มีความสำคัญในด้านความปลอดภัย ก็คือ จป เทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หลายคนมีคำถามว่าถ้ากิจการไม่มี จป เทคนิค ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร หากกิจการไม่ได้เข้าข่ายตามข้อกำหนดของกฏกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ถือว่าไม่มีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัย ตรงกันข้ามหากกิจการหรือสถานประกอบการใดขเข่ายต้องมีการแต่งตั้ง จป เทคนิค มิเช่นนั้นจะถือได้ว่าผิดกฎหมาย พรบ. ความปลอดภัย การส่ง จป เทคนิค เข้ารับการอบรม จป เทคนิค นั้นมีความสำคัญเช่นกัน 

กิจการใดต้องมี จป เทคนิค 

กฏกระทรวงทกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้มีการระบุไว้ว่า กิจการประเภท โรงแรม คลังสินค้า ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ขนส่งสินค้า ขนส่งคนและสถานีบริการน้ำมัน หากมีจำนวนลูกจ้างในกิจการ 20-49 คนจะต้องมีจป เทคนิค แต่ถ้ามีจำนวนลูกจ้าง 50-99 คน จะต้องมี จป เทคนิคขั้นสูง และหากมีจำนวนลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป กิจการนั้นต้องมี จป วิชาชีพ 

หากกิจการใดๆ เข้าข่ายแต่ไม่มีการตั้งแต่ จป จะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ 2554 มาตรา 56 นายจ้างผู้ใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิดสองแสนบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ 

หลักสูตรอบรม จป เทคนิค

สำหรับหลักสูตรการอบรม จป เทคนิค ประกอบไปด้วย 4 หมวดวิชา ใช้ระยะเวลาในการอบรม 18 ชั่วโมง 

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน 

ในหมวดวิชานี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ว่ามีหน้าที่อย่างไร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

หมวดวิชานี้จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของกฎหมาย ความปลอดภัยฯ รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย 

หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย 

หมวดวิชานี้ ผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค จะได้รู้เทคนิคการบ่งชี้อันตรายจากการทำงาน จนนำไปสู่การป้องกันโรคและอุบัติเหตุที่มาจากการทำงาน 

หมวดวิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติ การป้องกันและควบคุมอันตราย 

หมวดวิชาสุดท้ายคือ การฝึกปฏิบัติ การป้องกันและควบคุมอันตราย นับว่าเป็นหมวดวิชาที่สำคัญในการอบรม จริงๆ แล้วทุกหมวดวิชานั้นมีความสำคัญทั้งหมด ผู้เข้ารับการอบรมต้องตั้งใจศึกษา เรียนรู้จะได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยได้ 

อบรม จป เทคนิค มีความสำคัญมาก หากกิจการใดเข้าข่ายแต่ไม่แต่งตั้ง จป จะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัย สำหรับหลักสูตรการอบรม จป ระดับเทคนิคก็มีประมาณนี้